Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ

 

Ένταξη του έργου της ΔΕΥΑ Θήβας με τίτλο «Βελτίωση υδροδότησης των οικισμών της ΔΕ Θίσβης του Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Αρ. Πρωτ. 21195/2020 - 17/06/2021, ΑΔΑ: Ρ0Ξ746ΜΤΛ6-ΨΣ7)