Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Ταμείο Συνοχής
ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008909 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». (Αρ. Πρωτ. 3943/25-09-2017, ΑΔΑ:6Ψ297ΛΗ-Θ5Τ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5028216 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (Αρ. Πρωτ. 3732/07-12-2018, ΑΔΑ: ΨΞΦΨ7ΛΗ-4ΝΖ)