Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Κανονισμοί Λειτουργίας

Δίκτυο Ύδρευσης

Ο Κανονισμός Ύδρευσης αφορά γενικά στους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ με την με αριθμό Απόφαση 37/20-06-2003. Τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Απόφαση 60/02-07-2008 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων με τη με αριθμό 257/2008 απόφασή του.

Κανονισμός Ύδρευσης

 

Δίκτυο Αποχέτευσης

Ο Κανονισμός Αποχέτευσης αφορά γενικά στους όρους λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ με την με αριθμό Απόφαση 38/20-06-2003. Τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Απόφαση 60/02-07-2008 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων με τη με αριθμό 257/2008 απόφασή του.

Κανονισμός Αποχέτευσης