Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Οικονομικά Στοιχεία

2018
Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Ισολογισμός 2018

 

 

2017
Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Ισολογισμός 2017

 

 

2016
Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Ισολογισμός 2016