Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Νέες Συνδέσεις

Σημαντικές Πληροφορίες

Η ΔΕΥΑΘ:

 • δεν διαθέτει νερό για άρδευση.
 • δεν υδροδοτεί αυθαίρετα. Σύμφωνα με το ν.4495/17 (ΦΕΚ 167/03.11.2017 τ. Α΄) άρθρο 84 «Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας» καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.
 • Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο ύδρευσης, εάν δεν έχει προηγηθεί σύνδεσή του με το δίκτυο αποχέτευσης.

Βήματα νέας σύνδεσης με τα δίκτυα της ΔΕΥΑΘ

Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης / κατάθεση απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Βήμα 2ο: Αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑΘ και Προϋπολογισμός δαπάνης.

Βήμα 3ο: Καταβολή δαπάνης (σύμφωνα με την με αρ. 57/21-03-2017 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΘ (ΑΔΑ: 7ΘΠΙΟΡΤΘ-4ΔΣ)/Υπογραφή Σύμβασης Υδροληψίας.

Βήμα 4ο: Κατασκευή σύνδεσης.

Για την υλοποίηση της νέας σύνδεσης θα πρέπει ο αιτών να έχει προηγουμένως εξοφλήσει ή ρυθμίσει τυχούσες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΘ από άλλες συνδέσεις του.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (συντάσσεται στην Υπηρεσία και αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη: ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση ιδιοκτήτη, διεύθυνση ακινήτου).
 2. Απλό φωτοαντίγραφο νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας. Αν ελλείπουν, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) που θα δηλώνει ότι: «νέμομαι και κατέχω το ακίνητο αυτό, με διάνοια κυρίου, τουλάχιστον επί είκοσι χρόνια, χωρίς ουδέποτε να ενοχληθώ από κανέναν, και επομένως έχω αποκτήσει στο ακίνητο δικαίωμα κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας».
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις).
 4. Αντίγραφο Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από ΑΑΔΕ.
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85».
  1. Σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος: Νομιμοποίηση θεωρημένη ειδικά για υδροδότηση.
  2. Αν το ακίνητο είναι κτισμένο πριν την ισχύ των οικοδομικών αδειών (πριν το 1956) συνυποβάλλεται Βεβαίωση Πολεοδομίας με επικολλημένη επάνω πρόσφατη φωτογραφία του ακινήτου.
 6. Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87'(ΕΓΣΑ 87') υπογεγραμμένο από Μηχανικό με τη θέση του κτίσματος στο οικόπεδο.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης (σε εφαρμογή του άρθρου 34 του ν.4712/2020, ΦΕΚ 146/Α΄/2020) υπογεγραμμένη από αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό υδραυλικό.
 8. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του συνιδιοκτήτη που θα δηλώνει ότι: «είμαι συνιδιοκτήτης του ακινήτου επί της οδού _____ με υδρόμετρο ___ και αποδέχομαι να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης και υπόχρεος ο συνιδιοκτήτης μου ___________ με ΑΔΤ ______ και ΑΦΜ__., γνωρίζω δε ότι παραμένω έναντι της ΔΕΥΑΘ συνυπεύθυνος και συνοφειλέτης».
 9. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

 

Τιμολόγιο νέας σύνδεσης ύδρευσης(μόνο για τον Καποδιστριακό Δήμο Θηβαίων)

Δικαίωμα σύνδεσης εντός σχεδίου μαζί με το υδρόμετρο 350,00 € +ΦΠΑ
Δικαίωμα σύνδεσης εκτός σχεδίου μαζί με το υδρόμετρο 700,00 € +ΦΠΑ
Εγγύηση χρήσης υδρομέτρου 80,00 €

 

Λοιπά υλικά που τυχόν θα χρειασθούν καθώς και η χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, τιμολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές προς τούτο αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ.

Στα δημοτικά διαμερίσματα το Δικαίωμα σύνδεσης παροχής μαζί με το υδρόμετρο ανέρχεται στα 170,00 € +ΦΠΑ.

Το δικαίωμα σύνδεσης παροχής, τα υλικά και οι εργασίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Προϋπολογισμός και καταβολή του συνολικού κόστους μιας σύνδεσης ύδρευσης

Το σύνολο της δαπάνης θα αθροίζεται από τα παρακάτω τρία υποσύνολα:

 • Δαπάνη κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (δαπάνη εκτέλεσης έργου)
 • Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή
 • Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής συντάσσεται από την Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ έπειτα από Υπηρεσιακό Σημείωμα - Αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ. Η κοστολόγηση όλων των παραπάνω γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ.

Τρόποι καταβολής της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Από το σύνολο της δαπάνης, θα προκαταβάλλονται, πριν την κατασκευή της σύνδεσης η Δαπάνη κατασκευής και η Εγγύηση Χρήσης Υδρομετρητή.

Το Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης θα δύναται να καταβληθεί:

 • Προκαταβολικά, οπόταν και θα παρέχεται έκπτωση 10% ή
 • Σε μηνιαίες δόσεις των 50 €

Τελικός απολογισμός έργου ή εξόφληση:

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (εκτέλεση έργου), γίνεται ο τελικός απολογισμός της δαπάνης κατασκευής και εάν προκύψει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης, αυτή βεβαιώνεται και καταβάλλεται άμεσα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (συντάσσεται στην Υπηρεσία και αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη: ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση ιδιοκτήτη, διεύθυνση ακινήτου).
 2. Απλό φωτοαντίγραφο νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας. Αν ελλείπουν, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) που θα δηλώνει ότι: «νέμομαι και κατέχω το ακίνητο αυτό, με διάνοια κυρίου, τουλάχιστον επί είκοσι χρόνια, χωρίς ουδέποτε να ενοχληθώ από κανέναν, και επομένως έχω αποκτήσει στο ακίνητο δικαίωμα κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας».
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις).
 4. Αντίγραφο Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από ΑΑΔΕ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του ιδιοκτήτη με την οποία θα δηλώνει ότι: «ότι είμαι κάτοχος, κύριος και νομεύς του οικοπέδου και δεν υπάρχει κτίσμα σ’ αυτό. Το οικόπεδο δεν βρίσκεται μέσα σε κοινόχρηστο χώρο, σε ρέμα, σε αρχαιολογικό χώρο, στον αιγιαλό ή παραλία, σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση σε ζώνη απολύτου προστασίας περιοχής, που προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86. Όταν υπάρξει κτίσμα ή εκδοθεί άδεια οικοδομής ή αλλαγή χρήσης θα ενημερώσω αμέσως τη ΔΕΥΑΘ, διαφορετικά θα διακοπεί η υδροδότηση».
 6. Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87' (ΕΓΣΑ 87') υπογεγραμμένο από Μηχανικό.
 7. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του συνιδιοκτήτη που θα δηλώνει ότι: «είμαι συνιδιοκτήτης του ακινήτου επί της οδού _____ και αποδέχομαι να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης και υπόχρεος ο συνιδιοκτήτης μου ___________ με ΑΔΤ ______ και ΑΦΜ__., γνωρίζω δε ότι παραμένω έναντι της ΔΕΥΑΘ συνυπεύθυνος και συνοφειλέτης».
 8. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πολίτης του δήμου μας προκειμένου να αιτηθεί νέα σύνδεση ύδρευσης είναι η ακόλουθη:

 1. Αίτηση (συντάσσεται στην Υπηρεσία). Χρειάζεται να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα και να γνωρίζετε τον Α.Φ.Μ. σας.
 2. Aπόσπασμα Πινακίδας από Μηχανικό η από την Πολεοδομία του Δήμου σε κλίμακα 1:500.
 3. Διάγραμμα κάλυψης και Τοπογραφικό.
 4. Φωτοαντίγραφα των κατόψεων όλων των ορόφων του ακινήτου σε κλίμακα 1:50.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1699 που παρέχεται από την Υπηρεσία.

 

Τιμολόγιο νέας σύνδεσης αποχέτευσης

Α. Τέλος σύνδεσης ανά m2 επιφανείας

Οικιακή χρήση    4,40€ /m2
Επαγγελματική χρήση    7,34€ /m2

Β. Κόστος διακλάδωσης

Αγωγός (τρέχον μέτρο)    88,04
Φρεάτιο σύνδεσης    117,39

 

Για τις νέες συνδέσεις προκαταβάλλεται το 20% της συνολικής δαπάνης και το υπόλοιπο ρυθμίζεται σε 24 μηνιαίες δόσεις. Εάν η δαπάνη πληρωθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 10%.

Η δαπάνη σύνδεσης, το κόστος διακλάδωσης, τα υλικά και οι εργασίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω θέματα πριν μας επισκεφθείτε.

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τηλέφωνο επικοινωνίας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το e-mail σας.
Παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία που αφορά η ερώτησή σας.
Παρακαλούμε περιγράψτε το λόγο επικοινωνίας.
Παρακαλούμε επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες της Google