Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Πάγια Ρύθμιση Οφειλών

Σύμφωνα με την με αρ. 184/29-11-2018 απόφαση ΔΣ είναι δυνατή η τμηματική καταβολή των οφειλών των χρηστών των δικτύων της ΔΕΥΑΘ, κατ' εφαρμογή της διάταξης της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ μπορεί να ρυθμίζεται και να καταβάλλεται με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

 • εξόφληση εφάπαξ, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
 • προκαταβολή 15% του κεφαλαίου της οφειλής, εξόφληση σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 60%
 • προκαταβολή 25% του κεφαλαίου της οφειλής, εξόφληση σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 30%
 • για οφειλές μεγαλύτερες των 2.500€, προκαταβολή 30% του κεφαλαίου της οφειλής, εξόφληση σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) δόσεις
 • Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των υπολοίπων
 • Η προκαταβολή καταβάλλεται με την υπογραφή της ρύθμισης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στο τέλος του επόμενου μήνα και οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ.

Για τις οφειλές από επαγγελματική χρήση, κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ.

Eξόφληση και Πάγια Ρύθμιση Οφειλών ευπαθών ομάδων

Σύμφωνα με την με αρ. 185/29-11-2018 απόφαση ΔΣ είναι δυνατή η τμηματική καταβολή των οφειλών των χρηστών των δικτύων της ΔΕΥΑΘ, κατ' εφαρμογή της διάταξης της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κατ' αναλογική εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152, (ΦΕΚ Β 242 2018) έπειτα από αίτηση οφειλετών που πληρούν (οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους) προϋποθέσεις και κριτήρια και εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες του κατωτέρω Πίνακα Κριτηρίων.

Το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ μπορούν να ρυθμίζεται και να καταβάλλεται με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:

 • εξόφληση εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
 • εξόφληση σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 80%
 • εξόφληση σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 50%
 • εξόφληση σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) δόσεις, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 30%
 • εξόφληση σε τριάντα έξι (36) έως σαράντα οχτώ (48) δόσεις, απαλλαγή από τις προσαυξήσγεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 10%

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.