Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

Υποβολή από τη ΔΕΥΑΘ πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΘ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν για δεκαετίες τους κατοίκους της ΔΕ Πλαταιών. Στο σύνολο της ΔΕ, η αποχέτευση των ακαθάρτων λυμάτων γίνεται με σηπτικούς βόθρους ή παράνομα στο δίκτυο ομβρίων και στα ρέματα της περιοχής και αναμφίβολα το γεγονός αυτό, πλέον των άλλων συνεπειών, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον με τη ρύπανση του υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και εγκυμονεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για την ορθολογική διαχείριση των λυμάτων και την επίλυση των προβλημάτων ο Δήμος Θηβαίων εκπόνησε τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων» με προϋπολογισθείσα δαπάνη κατασκευής των προβλεπόμενων έργων 11.785.125,60 €, η οποία και διαβιβάστηκε στη ΔΕΥΑΘ έπειτα από την επέκταση των ορίων αρμοδιότητάς της.

Η ΔΕΥΑΘ έκανε τις απαιτούμενες πρόδρομες – υποστηρικτικές ενέργειες όπως:

 • Εξασφάλιση αρχαιολογικής επίβλεψης και εκτέλεση των σχετικών ερευνών-εργασιών,
 • Εργα σύνδεσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) και μετατόπιση αυτών όπου απαιτείται,
 • Εξασφάλιση του Βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου κατά την υλοποίηση και
 • Ολοκλήρωση της ωριμότητας του έργου για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και υλοποίηση.

Σε εφαρμογή της με αριθμό 51/29-03-2021 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ, υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης ποσού 8.545.895,00 € του έργου στην με Α.Π. 16402/28-8-2020 ΑΤ02 Πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και υλοποίηση του συνολικού έργου το οποίο θα αποτελείται από τα εξής επτά (7) υποέργα:

1) «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων, από τη ΔΕΥΑΘ».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή:

α)  Εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Πλαταιών, Μελισσοχωρίου, Λεύκτρων και Καπαρελλίου, της ΔΕ Πλαταιών του Δ. Θηβαίων. Τα εσωτερικά δίκτυα σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτονται κεντροβαρικά οι οικισμοί και να συνδεθούν κατά προτεραιότητα οι κεντρικές οδοί και τα πιο πυκνοδομημένα τμήματά τους. Τα εσωτερικά δίκτυα περιλαμβάνουν βαρυτικούς αγωγούς συνολικού μήκους 13.814μ., τρία αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς μήκους 1.233 μ.

β)  Δικτύου μεταφοράς των λυμάτων που αποτελείται από βαρυτικούς αγωγούς μήκους 9.115μ., πέντε αντλιοστασίων και αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών μήκους 5.420μ. από τους τέσσερις οικισμούς της μελέτης προς τον ΒΙΟ.ΚΑ. της Δ.Ε. Πλαταιών, ο οποίος θα κατασκευασθεί 600μ. νότια από τον οικισμό του Μελισσοχωρίου.

Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 7.751.000,00 € και η αιτούμενη χρηματοδότηση 5.000.000,00 €.

2) «Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων, από τη ΔΕΥΑΘ».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά:

α)  Στην κατασκευή μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Πλαταιών, Μελισσοχωρίου, Λεύκτρων και Καπαρελλίου της Δ.Ε. Πλαταιών. Ως σύστημα επεξεργασίας επελέγη προτείνεται το σύστημα της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό για ταυτόχρονη σταθεροποίηση λάσπης, με απομάκρυνση οργανικού φορτίου, αζώτου και φωσφόρου, ακολουθούμενο από τριτοβάθμια επεξεργασία και απολύμανση. Ο ΒΙΟ.ΚΑ σχεδιάσθηκε για ισοδύναμο πληθυσμό 5.392 άτομα (σχεδιασμός 20 ετίας) και 5.958 άτομα (σχεδιασμός 40 ετίας).

β)  Στην κατασκευή έργου διάθεσης των επεξεργασμένων από το ΒΙΟΚΑ Πλαταιών στον Ασωπό ποταμό, μήκους 65μ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον, εναλλακτικά, να γίνεται επαναχρησιμοποίησή τους για απεριόριστη άρδευση.

Η θέση του ΒΙΟ.ΚΑ. είναι πλησίον του κεντρικού δρόμου Μελισσοχωρίου – Πλαταιών, σε αγροτεμάχιο έκτασης 10.600,00 τ.μ. το οποίο είχε αγοράσει ο Δήμος Θηβαίων και έχει μεταβιβάσει στη ΔΕΥΑΘ για την κατασκευή του ΒΙΟΚΑ.

Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες, ενώ προβλέπεται και 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία μετά το πέρας της κατασκευής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 3.450.000,00 € και η αιτούμενη χρηματοδότηση 3.000.000,00 €.

3) Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων, από τη ΔΕΥΑΘ"».

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση των αρχαιολογικών ερευνών καθώς και τις εργασίες που θα εκτελεστούν από την αρμόδια Αρχαιολογική Εφορεία για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων που θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής των δύο τεχνικών κατασκευαστικών υποέργων 1 και 2 του έργου.

Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 327.600,00 € και η αιτούμενη χρηματοδότηση 327.600,00 €.

4) «Σύνδεση με δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των εγκαταστάσεων του έργου “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων, από τη ΔΕΥΑΘ”».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη σύνδεση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με το έργο, ήτοι την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων και του ΒΙΟ.ΚΑ. από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μήκους περίπου 600μ.και τη δημιουργία εννέα παροχών, μίας για την ηλεκτροδότηση του ΒΙΟ.ΚΑ. με ισχύ 400 kva και των υπολοίπων οκτώ για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων με ισχύ 25 – 55 kva. Οι δαπάνες ηλεκτροδότησης θα πληρωθούν απευθείας στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 73.525,60 € και η αιτούμενη χρηματοδότηση 59.294,83 €.

5) «Σύνδεση του Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων με το δίκτυο ύδρευσης, ΔΕΥΑΘ».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υδροδότηση του Βιολογικού Καθαρισμού από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ. Για την υδροδότηση του Βιολογικού Καθαρισμού θα απαιτηθεί επέκταση του δικτύου μέχρι το χώρο εγκατάστασης της μονάδας μήκους 1300 μ. με αγωγό διαμέτρου Φ 90 και ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.

Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 3 μήνες, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 59.000,00 € και η αιτούμενη χρηματοδότηση 59.000,00 €.

6) «Μετατοπίσεις ΟΚΩ κατά την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων, από τη ΔΕΥΑΘ».

Το φυσικό αντικείμενο αφορά τη μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του φυσικού αντικειμένου του έργου (Υποέργα 1 & 2) π.χ. μετατόπιση ιστών ΔΕΗ, δικτύων τηλεπικοινωνιών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης κ.ά. Οι σχετικές δαπάνες μετατόπισης θα πληρωθούν απευθείας στον αρμόδιο πάροχο.

Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 24.800,00 € και η αιτούμενη χρηματοδότηση 20.000,00 €.

7) «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων - μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ».

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου από τον βασικό μελετητή ως τεχνικού συμβούλου – μελετητή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του και την παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, σε εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει, και την οποία καλείται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να εφαρμόσει.

Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες, η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 99.200,00 € και η αιτούμενη χρηματοδότηση 80.000,00 €.

 

Από τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αναμένονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

 1. Με τα δύο κύρια κατασκευαστικά υποέργα του προτεινόμενου έργου θα κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης τριάντα (30) Km για συλλογή των αστικών λυμάτων των οικισμών και οι εγκαταστάσεις καθαρισμού για την επεξεργασία τους και την ασφαλή διάθεσή τους.
 2. Θα επιτευχθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αρμοδιότητάς της ΔΕΥΑΘ που προκύπτουν από το σχετικό Ενωσιακό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την επεξεργασία των λυμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων.
 3. Θα επιτευχθούν οι στόχοι της ΔΕΥΑΘ, της Πρόσκλησης και του Προγράμματος χρηματοδότησης για:

  α) Προστασία της δημόσιας υγείας.
  β) Προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης των αστικών λυμάτων χωρίς επεξεργασία.
  γ) Προστασία και βελτίωση των εσωτερικών επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.

 4. Θετικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή ενός πληθυσμού 5.400 ατόμων:

  α) Η αισθητική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής.
  β) Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
  γ) Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων όγκου 450.775 m3/έτος για γεωργικές δραστηριότητες και η αποφυγή της άντλησης αντίστοιχης ποσότητας υδάτων με σημαντικό οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς της περιοχής.
  δ) Ικανοποίηση της προσδοκίας ετών των κατοίκων για επίλυση των προβλημάτων από την ανυπαρξία των υποδομών αποχέτευσης.

Για τη χρηματοδότηση του έργου, εφόσον αυτό ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα συνομολογηθεί από τη ΔΕΥΑΘ δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βόλης

© 2021 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας