Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

Δελτίο Τύπου - Υπογραφή συμβάσης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης δήμου Θηβαίων»

Σε συνέχεια αιτήματος-πρότασης που υποβλήθηκε από τον Δήμο Θηβαίων και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) μετά την επέκταση της αρμοδιότητάς της στη Δ.Ε. Θίσβης, εντάχθηκε για χρηματοδότηση η κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων» προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.940.000,00 €, στη ΣΑΕ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ποσό 720.000,00 € στη ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό 300.000,00 € και στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΘ με ποσό 919.538,50 € από ίδιους πόρους. Δικαιούχος της χρηματοδότησης και αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή του έργου είναι η ΔΕΥΑΘ.

To εν λόγω έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο (2) υποέργα, με φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, που έχουν ως εξής:

Υποέργο 1: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού 1.940.000,00 €. Με το έργο αυτό προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης προσαγωγής διυλισμένου νερού από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα του Μόρνου στη Δομβραίνα στους οικισμούς της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου, συνολικού μήκους 14.060.00 μέτρων (καταθλιπτικός αγωγός μήκους 7.716,00 μέτρων, βαρυτικός αγωγός μήκους 2.756,00 μέτρων και αγωγός μήκους 3.588,00 μέτρων). Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 17η Δεκεμβρίου 2020 και με την με αριθμό 23/04-02-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ το έργο ανατέθηκε στην Τεχνική Εταιρεία «ΛΑΤΩ ΑΤΕ». Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26-04-2021 με συνολική δαπάνη 945.439,07 €, δηλαδή μέση έκπτωση Εμ=51,27 % και διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες.

Υποέργο 2: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το έργο “Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων”», προϋπολογισμού 18.600,00 € (δεν έχει ΦΠΑ). Το εν λόγω υποέργο αφορά στην αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής του ανωτέρω τεχνικού έργου από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού με έναν αρχαιολόγο και έναν ειδικευμένο εργατοτεχνίτη. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα διενεργηθούν είναι οι εξής: Παρακολούθηση όλων των χωματουργικών / εκσκαφικών εργασιών και όλων των συνοδών τους εργασιών (αποψιλώσεις – καθαρισμοί, αφαίρεση επιφανειακών επιχώσεων και πραγματοποίηση διερευνητικών τομών και σωστικής ανασκαφικής έρευνας, τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου και των ευρημάτων, φωτογραφική τεκμηρίωση αυτών και συντήρηση των κινητών ευρημάτων και λοιπές εργασίες προστασίας και φύλαξης του αρχαιολογικού χώρου και ευρημάτων, Αρχαιολογική – Επιστημονική τεκμηρίωση και δημοσίευση των ευρημάτων). Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΘ και ΕΦΑ Βοιωτίας υπογράφτηκε στις 10-12-2020 και θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ.

Τέλος, η ΔΕΥΑΘ με αίσθημα ευθύνης και με βασικό γνώμονα την εφαρμογή της σύγχρονης εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα συμβάλει με κάθε μέσο στην άρτια ολοκλήρωση του έργου, που σκοπό έχει την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος υδροδότησης των οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου της Δ.Ε. Θίσβης, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε διαρκή ροή, σε ποσότητα επαρκή, με κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Στόχοι δε του έργου είναι η συμβολή στην ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού, στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του συνολικά εξυπηρετούμενου υδρευόμενου πληθυσμού, στην ανάπτυξη της περιοχής και κυρίως στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

 

Για τo ΔΣ της ΔΕΥΑΘ
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βόλης

© 2021 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας