Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Η ΔΕΥΑ Θήβας προκηρύσσει τον διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Θηβαίων» και επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο/ους για την εκπόνηση μιας μελέτης καθώς και τις δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και ραδιολογικών παραμέτρων του πόσιμου νερού που διατίθεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας στους πολίτες του Δήμου Θηβαίων προς ανθρώπινη κατανάλωση.

© 2023 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας