Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

Για την ανάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο

 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ως Βασικού Μελετητή για το Υποέργο 1: "Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Αλυκή Δήμου Θηβαίων (Φάση Α’)"» που αφορά τη πράξη με τίτλο «Βελτίωση υδροδότησης των οικισμών της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων από την ΔΕΥΑΘ» προϋπολογισμού : 23.064,00 € με Φ.Π.Α [CPV: 71350000-6 (Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα)].

Καταφορτώστε τη σχετική Πρόσκληση από εδώ.

Η ΔΕΥΑ Θήβας προκηρύσσει τον διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Θηβαίων» και επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο/ους για την εκπόνηση μιας μελέτης καθώς και τις δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και ραδιολογικών παραμέτρων του πόσιμου νερού που διατίθεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας στους πολίτες του Δήμου Θηβαίων προς ανθρώπινη κατανάλωση.