Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Σχέδιου Ασφάλειας Νερού Δήμου Θηβαίων»

Η ΔΕΥΑ Θήβας προκηρύσσει τον διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Θηβαίων» και επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο/ους για την εκπόνηση μιας μελέτης καθώς και τις δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και ραδιολογικών παραμέτρων του πόσιμου νερού που διατίθεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας στους πολίτες του Δήμου Θηβαίων προς ανθρώπινη κατανάλωση.

Η εν λόγω εκπόνηση μελέτης χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα όπως περιγράφονται παρακάτω.

Τμήμα Α «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού»: Η αποτελεσματική εκπόνηση,εφαρμογή και αξιολόγηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού στο Δήμο Θηβαίων, έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Τμήμα Β «Φυσικοχημικές και Μικροβιολογικές Εργαστηριακές Αναλύσεις Ύδατος»: Η παροχή υπηρεσίας δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων του πόσιμου νερού.

Τμήμα Γ «Ραδιολογικές Εργαστηριακές Αναλύσεις Ύδατος»: Η παροχή υπηρεσίας δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων ραδιολογικών ουσιών στο πόσιμο νερό.

Ο Διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ και έχει λάβει Α/Α Συστήματος 195051 και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην παρακάτω διεύθυνση:

 • www.promitheus.gov.gr.
 • Για Περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα

  1. Προκήρυξη Διακήρυξης.
  2. Διακήρυξη.
  3. Παράρτημα Ι Διακήρυξης - Επικαιροποιημένος Φάκελος Πράξης 19Μ/2019.
  4. Παράρτημα II Διακήρυξης - ΕΕΕΣ.
  5. Παράρτημα II Διακήρυξης - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

   

  © 2023 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας