Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Η ΔΕΥΑ Θήβας προκηρύσσει τον διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών, συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. Θήβας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας» και επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση της προμήθειας.

Η ΔΕΥΑ Θήβας προκηρύσσει τον διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΗΒΑΣ».