Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος για τις χρήσεις 2020 & 2021 της ΔΕΥΑΘ από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές»

ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η ΔΕΥΑ Θήβας σε εφαρμογή της με αρ. 214/12-11-2021 απόφασης (ΑΔΑ:6Ο9ΦΟΡΤΘ-ΠΣΦ/17-12-2022) του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ, πρόκειται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση γενικής υπηρεσίας της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ».

Καταφορτώστε τα σχετικά έντυπα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ.
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΥ ΔΕΥΑΘ.
  4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 

© 2022 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας