Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2022-2023»

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2022-2023

Η ΔΕΥΑ Θήβας προκυρήσσει τον διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θήβας 2022-2023». H παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Θήβας (Μονάδα διύλισης με τρία (3) πλήρη αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα βαρύτητας ενεργής επιφάνειας διύλισης τουλάχιστον 28 κ.μ., δυναμικότητας τουλάχιστον 280 κ.μ./ώρα το κάθε ένα), οι οποίες βρίσκονται παραπλεύρως της διώρυγας του Μόρνου στο δρόμο Θήβας-Ελευσίνας.

Καταφορτώστε τα σχετικά έντυπα:

  1. Προκύρηξη ΕΕΝ 2022-2023.
  2. Διακύρηξη ΕΕΝ 2022-2023.
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΥ ΔΕΥΑΘ.
  4. ΕΕΕΣ.

 

© 2022 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας