Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας 2022-2023»

Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας 2022-2023

Η ΔΕΥΑ Θήβας προκυρήσσει τον διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας 2022-2023». H παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας, οι οποίες βρίσκονται στη θέση Χοροβοϊβόδα Θήβας.

Καταφορτώστε τα σχετικά έντυπα:

  1. Προκύρηξη ΕΕΛ 2022-2023.
  2. Διακύρηξη ΕΕΛ 2022-2023.
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΥ ΔΕΥΑΘ.
  4. ΕΕΕΣ.

 

© 2022 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας