Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

© 2021 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας