Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ με τη με αριθμό 175/2023 Απόφασή του εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 2439/19-09-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2023 και αποφασίζει την άμεση πρόσληψη των επιλεγέντων οχτώ (8) ατόμων, ήτοι: Έξι  (6) Εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ και δύο (2) Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό και την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023, ως εξής:

1. Για τις έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας «Εργάτες Γενικών Καθηκόντων» θέση διορισμού έχουν οι:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΟΥΡΜΠΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π861576 1.628,00
ΒΑΛΑΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ994554 1.498,00
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ995146 1.498,00
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ990214 1.448,00
ΚΑΦΦΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ812893 1.418,00
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ρ801593 1.328,00

 

3. Για τις δύο (2) θέσεις «Τεχνιτών Υδραυλικών» ΔΕ θέση διορισμού έχουν οι:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ888090 729,60
ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡ987070 620,00

 

Καταφορτώστε την Απόφαση ΔΣ 175/2023 εδώ και το με αριθ. πρωτ. 2439/19-09-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2023 εδώ.

Η ΔΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΒΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ με τη με αριθμό 164/2022 Απόφασή του εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 2514/07-09-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 2/2022 και αποφασίζει την άμεση πρόσληψη των επιλεγέντων δέκα (10) ατόμων, ήτοι: Έξι  (6) Εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ, ενός (1) Υδραυλικού - Καταμετρητή ΔΕ και τριών (3) Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό και την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022, ως εξής:

1. Για τις έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας «Εργάτες Γενικών Καθηκόντων» θέση διορισμού έχουν οι:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ815233 1.502,00
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι677028 1.268,00
ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ196287 1.115,00
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ815449 1.040,00
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΟ835589 1.040,00
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ497795 1.040,00

 

2. Για τις μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας «Υδραυλικός - Καταμετρητής» θέση διορισμού έχει ο:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΟ 992136 347,00

 

3. Για τις τρεις (3) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας «Τεχνίτης Υδραυλικός» θέση διορισμού έχει οι:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν885076 466,00
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ992201 649,00
ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΗ291047 632,00

 

Καταφορτώστε την Απόφαση ΔΣ 164/2022 εδώ και το με αριθ. πρωτ. 2514/07-09-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 εδώ.