Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 και Απόφαση Πρόσληψης

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ με τη με αριθμό 87/2022 Απόφασή του εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 914/07-04-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 και αποφασίζει την άμεση πρόσληψη των επιλεγέντων τριών (3) ατόμων, ήτοι: Δύο (2) Εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ & ενός (1) Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό και την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022, ως εξής:


1.1. Για τις δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας «Εργάτες Γενικών Καθηκόντων» θέση διορισμού έχουν οι:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ991826 1.757,00
ΒΑΛΑΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ994554 1.558,00

 

1.2. Για τις μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας «Τεχνίτης Υδραυλικός» θέση διορισμού έχει ο:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ888090 708,00

 

Καταφορτώστε την Απόφαση ΔΣ 87/2022 εδώ και το με αριθ. πρωτ. 914/07-04-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 εδώ.

© 2022 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας