Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

H Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας (Βιολογικός Καθαρισμός) λειτουργεί από το 2003 και βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της πόλης στη θέση Χοροβοϊβόδα Αγίων Θεοδώρων. Η μονάδα δέχεται μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού τα αστικά λύματα της πόλης της Θήβας και με τα βυτιοφόρα τα βοθρολύματα των Διοικητικών Διαμερισμάτων του Δήμου Θηβαίων.

Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη νιτροποίηση - απονιτροποίηση και αποφωσφόρωση. Tα λύματα καθαρίζονται από το οργανικό τους φορτίο, από το άζωτο και το φώσφορο με φυσικές μεθόδους. Η διαδικασία περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια επεξεργασία όπου πραγματοποιείται ένας πρώτος καθαρισμός, τη δευτεροβάθμια η οποία είναι και η καρδιά του βιολογικού και την τριτοβάθμια όπου τα λύματα καθαρίζονται σχεδόν πλήρως.

Η ποιότητα της εκροής είναι άριστη και πραγματοποιείται καθαρισμός σχεδόν 100 %. Η διαδικασία ελέγχεται συνεχώς από οργανωμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου που λειτουργεί στο χώρο της μονάδας καθώς και από το εργαστήριο υγιεινής του του Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πάτρας. Η εγκατάσταση είναι σύγχρονη και αυτοματοποιημένη με ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Θήβας είναι ένα έργο μέγιστης περιβαλλοντικής προστασίας. Στόχος είναι η άριστη λειτουργία του και η αποφυγή παράνομων περιστατικών που ρυπαίνουν το περιβάλλον, για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύνδεση όλων των οικιών στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού. Η Πόλη μας είναι και πρέπει να παραμένει καθαρή!

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ - Βιολογικός Καθαρισμός) του Δήμου Θήβας έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Θήβας και των δημοτικών διαμερισμάτων, ενώ μπορεί να συνεπεξεργάζεται ποσότητα βοθρολυμάτων 350 m3 ημερησίως.

Τα φορτία και οι παροχές σχεδιασμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Φορτία και Παροχές Σχεδιασμού ΕΕΛ Θήβας

 

Α' Φάση 2005 Β' Φάση 2030
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι)
ισοδύναμος πληθυσμός
40.000 56.000
Μέση ημερήσια παροχή (m3/d) 6.000 8.400
BOD5(kg/d) 2.500 3.500
Αιώρούμενα Στερεά SS(kg/d) 3.400 4.700
Ολικό Άζωτο(Ν)(kg/d) 500 650
Ολικός Φώσφορος(Ρ)(kg/d) 150 200

1ο Στάδιο Επεξεργασίας: Μονάδα Υποδοχής / Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων

 • Σταθμός υποδοχής
 • Εσχάρωση
 • Δεξαμενή προαερισμού (εξισορρόπησης)
 • Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων

1ο Στάδιο Επεξεργασίας: Προεπεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης
 • Εσχάρωση
 • Εξάμμωση-Λιποσυλλογή

Τα λύματα εισέρχονται στην εγκατάσταση με βαρύτητα μέσω του ΚΑΑ στο φρεάτιο εισόδου και μετά από διέλευση από δύο αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες οδηγούνται στην μονάδα εξάμμωσης-απολίπανσης. Η εξάμμωση γίνεται σε δίδυμο αεριζόμενο ορθογωνικό εξαμμωτή. Η απαιτούμενη ποσότητα αέρα για τον αερισμό των λυμάτων προέρχεται από τρεις φυσητήρες. Η καθιζάνουσα άμμος συλλέγεται σε βαθύ φρεάτιο στον πυθμένα του εξαμμωτή και τα συλλεγόμενα λίπη σε πλευρικό φρεάτιο. Η μονάδα, πλην του διαχωριστή της άμμου, βρίσκεται μέσα σε κατάλληλα κατασκευασμένο κτήριο και διαθέτει σύστημα αερισμού και απόσμηση ενεργού άνθρακα.

2ο Στάδιο Επεξεργασίας: Βιολογική Βαθμίδα

 • Δεξαμενή επιλογής βακτηριδίων (αποφωσφόρωση)
 • Σύστημα αερισμού
 • Σύστημα καθίζησης

Στην πρώτη φάση τα λύματα οδηγούνται στην αναερόβια δεξαμενή επιλογής που φέρει διαμερίσματα και η ανάδευση εξασφαλίζεται με υποβρύχιους αναδευτήρες. Κατόπιν τα λύματα οδηγούνται στο αερόβιο τμήμα των δεξαμενών όπου γίνεται η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου και η απομάκρυνση του αζώτου (νιτροποίηση-απονιτροποίηση). Η απονιτροποίηση γίνεται με το σύστημα της «ταυτόχρονης απονιτροποίησης» δηλαδή με την δημιουργία ανοξικών ζωνών στις ίδιες δεξαμενές αερισμού.

Ο διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά γίνεται σε δύο κυκλικές δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης. Η κατανομή της παροχής στις δεξαμενές γίνεται στο φρεάτιο μερισμού. Τα καθιζάνοντα στερεά από τις δεξαμενές καθίζησης με υπόγειο αγωγό οδηγούνται στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας όπου με τέσσερις αντλίες γίνεται η απαιτούμενη ανακυκλοφορία προς τη δεξαμενή επιλογής. Η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος γίνεται μέσω αντλιοστασίου προς το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης. Τα υγρά οδηγούνται από τον υπερχειλιστή της δεξαμενής με υπόγειο αγωγό προς την τριτοβάθμια επεξεργασία.

3ο Στάδιο Επεξεργασίας: Προχωρημένη Επεξεργασία

 • Φίλτρανση
 • Απολύμανση

Η φίλτρανση των λυμάτων γίνεται με περιστρεφόμενα φίλτρα τύπου δίσκων και υλικό φίλτρανσης με διάκενα οπών 20 μικρά. Κατασκευάστηκαν δύο φίλτρα τοποθετημένα σε κατάλληλες δεξαμενές από σκυρόδεμα με δυνατότητα απομόνωσης με θυροφράγματα. Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται με χρήση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου στη δεξαμενή χλωρίωσης μαιανδρικού τύπου από δυο δοσομετρικές αντλίες διαλύματος χλωρίου ρυθμιζόμενης παροχής.

4ο Στάδιο Επεξεργασίας: Επεξεργασία Ιλύος

 • Εγκατάσταση μηχανικής πάχυνσης ιλύος
 • Αντλιοστάσιο παχυμένης ιλύος
 • Εγκατάσταση μηχανικής αφυδάτωσης

Η πάχυνση της ιλύος γίνεται από δυο τράπεζες πάχυνσης τοποθετημένες πάνω από τις ταινιοφιλτρόπρεσσες αφυδάτωσης έτσι ώστε η τροφοδότηση των πρεσσών να γίνεται χωρίς ενδιάμεση άντληση. Η παχυμένη ιλύς αφυδατώνεται σε στερεά τουλάχιστον 15-20%. Για την πάχυνση και αφυδάτωση της ιλύος προστίθεται κατιονικός πολυηλεκτρολύτης σε στατικούς αναμίκτες ανάντι των παχυντών. Η απομάκρυνση της αφυδατωμένης ιλύος γίνεται μέσω ταινιόδρομων σε κατάλληλα δοχεία προς απόρριψη. Οι εγκαταστάσεις πάχυνσης και αφυδάτωσης είναι τοποθετημένες σε κτήριο που διαθέτει σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα.

Λειτουργικός Έλεγχος

Για τον αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας των ΕΕΛ έχει εγκατασταθεί δίκτυο από 8 PLC, που καταλήγει σε σύστημα SCADA. Στο SCADA εμφανίζεται το συνολικό διάγραμμα P&I των εγκαταστάσεων, και για κάθε μονάδα και υπομονάδα των ΕΕΛ, εμφανίζονται οι κινητήρες, τα όργανα, οι μετρητές κτλ, με την τρέχουσα κατάσταση του κάθε εξοπλισμού (εκκινήσεις, χρόνο λειτουργίας, αθροιστικές τιμές κ.τλ).

Διάθεση Ιλύος και Εσχαρισμάτων

Η αφυδατωμένη ιλύς και τα εσχαρίσματα απομακρύνονται από την ΕΕΛ με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα και απορρίπτονται σε Χώρο Ελεγχόμενης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΕΔΑ).