Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Χημείο

Χημείο ΔΕΥΑΘ

Εντός της ΔΕΥΑΘ λειτουργεί εξοπλισμένο Χημείο για τον εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων.

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τα παρακάτω όργανα :

 1. Φασματοφωτόμετρο
 2. Θολόμετρο
 3. Πεχάμετρο
 4. Οξυγονόμετρο
 5. Συσκευή απόσταξης νερού
 6. Υδρόλουτρο
 7. Συσκευή καύσης COD
 8. Ζυγαριά ηλεκτρονική
 9. Αναδευτηρας-θερμαντήρας
 10. Φίλτρο πλαστικό αιωρούμενων
 11. Πυραντήριο
 12. Συσκευή μέτρησης χλωρίου
 13. Αναλυτικός ζυγός
 14. Ψυγείο Επωαστήρας ΒOD
 15. Φυγόκεντρο
 16. Αντλία κενού
 17. Φούρνος-Ξηραντήρας
Χημείο ΔΕΥΑΘ
Χημείο ΔΕΥΑΘ
Χημείο ΔΕΥΑΘ

Σχεδόν καθημερινά λαμβάνονται δείγματα από όλα τα βασικά στάδια των εγκαταστάσεων και πραγματοποιούνται αναλύσεις στις εξής παραμέτρους: pH, COD, BOD, αγωγιμότητα , θολότητα, καθιζάνοντα στερεά, αιωρούμενα στερεά, ολικό άζωτο, ολικός φώσφορός, νιτρικά, αμμωνία,e-coli, total coliforms.

Πίνακας παραμέτρων ποιότητας εκροής

 

Παράμετρος Μονάδα ΌΡΙΑ
Περιβαλλοντικών
Όρων
ΚΥΑ 100331
ΌΡΙΑ
Κανονικού
Αποδέκτη

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
ΌΡΙΑ
Ευαίσθητου
Αποδέκτη

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
BOD5 mg/lt 20 25 25
COD mg/lt 80 125 125
TSS mg/lt 20 35 35
Ολικό Ν mg/lt 15 - 15
Ολικό Ρ mg/lt 5 - 2

Επιπλέον, η ΔΕΥΑ Θήβας συνεργάζεται με το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο πραγματοποιεί τις απαιτούμενες μετρήσεις για τις ανάγκες της ΕΕΛ Θήβας και λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.

Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και με βάση τον πληθυσμό της πόλης της Θήβας οι απαιτούμενες μετρήσεις είναι 12 ανά έτος για κάθε υποχρεωτική παράμετρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να δείτε εδώ.