Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Ποιότητα Νερού

Η ΔΕΥΑΘ παρέχει άριστης ποιότητας πόσιμο νερό συμμορφούμενη στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται από την Οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την υπ' αρ. Υ2/2600/2001 ΚΥΑ «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» (ΦΕΚ Β' 892/11.7.2001), όπως αυτή ισχύει κατόπιν τροποποίησεών της. Το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό, στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και συγκεκριμένα:

  • θέτει στόχους σχετικά με το πόσιμο νερό
  • περιγράφει τις γενικές υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών
  • καθορίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να πληροί το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση
  • προσδιορίζει τις τυχόν επανορθωτικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι αρμόδιες αρχές ή τυχόν παρεκκλίσεις που ίσως εφαρμοστούν

Το διυλιστήριο του Μόρνου επεξεργάζεται ετήσια ποσότητα νερού 3.000.000 κ.μ. και εξυπηρετεί σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 25.479 άτομα.

Στο διυλιστήριο το νερό εισέρχεται από το κανάλι του Μόρνου. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα η ποιότητα του νερού προ της επεξεργασίας είναι η κάτωθι:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Παράμετρος Μονάδα Τιμή
pH 8,2
Αγωγιμότητα μS/cm 275
TDS (150 oC) ppm 163
Θολότητα NTU 6,6
Αλκαλικότητα ηλιανθίνης ppm CaCO3 123
Ολική σκληρότητα ppm CaCO3 136
Νιτρώδη ppm <0,006
Αμμωνικά ppm 0,026
Φθοριούχα ppm 0,07
Χλωριούχα ppm 2,8
Βρωμιούχα ppm 0,006
Νιτρικά ppm 0,34
Φωσφορικά ppm <0,01
Θεικά ppm 16,8
Νάτριο ppm 4,3
Κάλιο ppm 0,8
Ασβέστιο ppm 48
Μαγνήσιο ppm 5,4
Σίδηρος ppm 0,12
Οξειδωσιμότητα ppm02 0,6

Η ποιότητα του παραγόμενου επεξεργασμένου νερού θα είναι σύμφωνη με τα τιθέμενα, για πόσιμο νερό, όρια από την 98/83 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κυρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892Β/11-7-2001, όπου το κύριο χαρακτηριστικό του νερού θα πρέπει να είναι θολότητα, μέχρι το πολύ 1 ΝΤU.

Ειδικότερα το νερό θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

pH 6,5-9,5
Θολότητα < 1,0 NTU (Νεφελομετρική μονάδα θολότητας)
Χρώμα Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Σίδηρος <200μg/l ως Fe
Μαγγάνιο <50μg/l ως Mn
Αργίλιο <200μg/l ως Al
Γεύση και Οσμή Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Κολοβακτηριδιοειδή (Π.Α.Κ.) Κανένα σε 100ml
Συγκέντρωση υπολειμματικό χλωρίου στο παραγόμενο πόσιμο νερό να είναι τουλάχιστον 0,2 mg/lt

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν την ποιότητα του στον τομέα δραστηριοποίησης της ΔΕΥΑ Θήβας και πραγματοποιούνται από το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να δείτε εδώ.