Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Αποτελέσματα Αναλύσεων Νερού

Η ΔΕΥΑ Θήβας συνεργάζεται για το έτος 2023 με τα εργαστήριο "EUROFINS-Αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών", το οποίο πραγματοποιεί τις απαιτούμενες μετρήσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού και λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Στους πιο κάτω συνδέσμους παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Εργαστηρίου.