Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Αποτελέσματα Ραδιολογικών Αναλύσεων

Η ΔΕΥΑ Θήβας συνεργάζεται με το εργαστήριο "EUROFINS-Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.", τα οποίο πραγματοποιούν τις απαιτούμενες μετρήσεις για την ανάλυση ραδολογικών ουσιών (ακτινοβολία α, β και ισότοπα Ουρανίου 234 και 238) του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ Π 112/1057/2016/ΦΕΚ 241 Β/9-2-2016, Δ1(δ)/ΓΠ 80755/16.12.2020 ΕΓΚ.). Στους πιο κάτω συνδέσμους παρατίθενται τα ετήσια αποτελέσματα των μετρήσεων.

 

Σεπτέμβριος 2023

 

Αύγουστος 2023

 

Ιούλιος 2023

 

Ιούνιος 2023

 

Δεκέμβριος 2022

 

Αύγουστος 2022

 

Μάϊος 2022

 

Φεβρουάριος 2022