Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Αποτελέσματα Ραδιολογικών Αναλύσεων

Η ΔΕΥΑ Θήβας συνεργάζεται με τα "Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.", τα οποίο πραγματοποιούν τις απαιτούμενες μετρήσεις για την ανάλυση ραδολογικών ουσιών (ακτινοβολία α, β και ισότοπα Ουρανίου 234 και 238) του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ Π 112/1057/2016/ΦΕΚ 241 Β/9-2-2016, Δ1(δ)/ΓΠ 80755/16.12.2020 ΕΓΚ.). Στους πιο κάτω συνδέσμους παρατίθενται τα ετήσια αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι αναλύσεις θα πραγματοποιούνται τέσσερις φορές ετησίως και σε συνολικά δεκαέξι δείγματα από το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητάς της.

 

Δεκέμβριος 2022

 

Αύγουστος 2022

 

Μάϊος 2022

 

Φεβρουάριος 2022